REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO​​ TYPE2SELL.COM

I.​​ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego​​ type2sell.com​​ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez​​ Michała Żołądkowskiego​​ prowadzącego działalność gospodarczą pod​​ firmą MICHAŁ ŻOŁĄDKOWSKI JRPW​​ wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem:​​ ul.​​ Kręta 2, 05-270 Marki,​​ NIP:​​ 5222934125, REGON:​​ 142969366,​​ zwanego dalej​​ Usługodawcą.

 • Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 • Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej​​ type2sell.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.​​ 

 • Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.​​ 

 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 • Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 • Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II.​​ DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis​​ - serwis internetowy dostępny w domenie​​ type2sell.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez​​ Usługodawcę;

Użytkownik​​ – osoba fizyczna​​ posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument​​ -​​ Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca​​ – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie​​ - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu ​​ (dalej jako​​ Umowa) wybranego​​ Kursu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin​​ – niniejszy dokument.​​ 

III.​​ ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie,​​ złożenia Zamówienia,​​ jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

 • Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 • Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu​​ oraz Usług:

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

  • program do odczytu i​​ zapisywania plików formatu PDF.

 • Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV.​​ USŁUGI

 • Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących ​​ Usług:

   • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,​​ 

   • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie​​ zamówienia na wybraną usługę.

 • Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności informacje o działalności Usługodawcy, przygotowywanych przez niego Kursach oraz​​ inne treści prezentowane w Serwisie.

 • Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

V. USŁUGI​​ ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCĘ (USŁUGI MARKETINGOWE)

  • Usługodawca może prezentować na Stronach Serwisu poglądowe informacje o cenach oraz zakresie świadczonych​​ przez niego​​ usług, o których mowa w ppkt. V powyżej, w tym w szczególności​​ usług​​ o charakterze marketingowym, reklamowym lub innym, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie (dalej jako „Usługi Marketingowe”).​​ 

  • Informacja​​ o Usługach Marketingowych prezentowanych​​ w Serwisie,​​ w tym w szczególności informacje o​​ ich charakterze,​​ cenach, zasadach realizacji​​ mają charakter wyłącznie poglądowy​​ i informacyjny.​​ 

  • Użytkownik zainteresowany​​ złożeniem zamówienia na​​ Usługi Marketingowe, o których mowa w niniejszym punkcie,​​ jak również uzyskaniem wyceny takiej usługi, kontaktuje się z Usługodawcą telefonicznie lub e-mailowo, na podane w Serwisie dane kontaktowe Usługodawcy, kierując zapytanie ofertowe (dalej jako „Zapytanie ofertowe”) do Usługodawcy.​​ 

  • Kierując do Usługodawcy Zapytanie ofertowe Użytkownik wskazuje Usługodawcy w szczególności rodzaj​​ i zakres Usługi Marketingowej, którą jest zainteresowany.​​ 

  • Dalsze ustalenia dotyczące Usług Marketingowych, w tym wszelkie ustalenia dotyczące oferty Usługodawcy, zawarcia umowy na świadczenie Usługi Marketingowej oraz jej​​ zasad, odbywają​​ się między stronami poza Serwisem i nie są​​ jego częścią.​​ 

  • Realizacja usług marketingowych odbywa się po przesłaniu przez Użytkownika skanu podpisanej umowy dotyczącej realizacji zlecenia złożonego przez Użytkownika, chyba, że strony postanowią inaczej, a ich ustalenia zostaną potwierdzone na piśmie (np. w komunikacji e-mail).

  • W przypadku realizacji ekspresowych, Usługodawca zachowuje prawo do doliczenia +50% do wartości zlecenia.​​ 

  • Wycena przesłana do Użytkownika​​ i każda następująca po jej akceptacji usługa​​ obejmuje możliwość wprowadzenia​​ trzech poprawek, wskazanych Usługodawcy w ciągu 5 dni roboczych od przesłania przez niego informacji o wykonanym zleceniu. Poprawki nie obejmują wprowadzenia zmian, które nie były przedmiotem ustaleń między stronami.​​ 

  • W przypadku niezgłoszenia poprawek w ciągu wyżej wymienionego okresu​​ 5 dni roboczych, Usługodawca uznaje, że jego realizacja została zaakceptowana przez Użytkownika.​​ 

  • Każda dodatkowa usługa lub poprawka jest dodatkowo płatna,​​ zgodnie ze stawką godzinową: 200​​ zł netto​​ za godzinę.

VI.​​ PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 • Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania Usługodawcy​​ danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmiany danych podanych w celu realizacji​​ Usługi.

 • Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 • Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

 • Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających​​ wpływ na realizację Usługi.

VII. POUFNOŚĆ

 • Usługodawca i Użytkownik zobowiązują​​ się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o drugiej stronie Umowy​​ w związku z wykonywaniem Umowy​​ oraz realizacji Usług Serwisu, także​​ w ciągu 2 lat​​ po zakończeniu ich​​ realizacji.​​ 

 • Z obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej zwalnia Usługodawcę lub Usługobiorcę​​ jedynie​​ pisemna zgoda drugiej strony Umowy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez samą stronę​​ lub podmioty przez niego upoważnione.

VIII.​​ ​​ REKLAMACJE

 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.​​ 

 • Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:​​ MICHAŁ ŻOŁĄDKOWSKI JRPW,​​ ul.​​ Kręta 2, 05-270 Marki​​ lub​​ poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej:​​ mz@type2sell.com

 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

 • Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.​​ 

   • Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy​​ internetowej ODR, dostępnej pod​​ adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl​​ w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

IX.​​ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Usługodawca ponosi względem Użytkowników​​ będących Przedsiębiorcami​​ odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy​​ lub realizacji Usług, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.

 • Usługodawca oraz Przedsiębiorca​​ zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości​​ 200 zł.

 • Usługodawca jest uprawniony​​ w stosunku do Przedsiębiorców​​ do​​ przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

X.​​ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XI.​​ ​​ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin jest dostępny w języku angielskim i polskim.

 • Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej​​ zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian​​ w stosunku do Konsumentów​​ nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.​​