REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TYPE2SELL.COM

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego type2sell.com​​ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez Michała Żołądkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MICHAŁ ŻOŁĄDKOWSKI JRPW wpisanego do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem: ul. Kręta 2,​​ 05-270 Marki, NIP: 5222934125, REGON: 142969366, zwanego dalej​​ Usługodawcą.

 • Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 • Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej type2sell.com, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.​​ 

 • Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa​​ autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.​​ 

 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 • Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które​​ zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 

 • Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis​​ - serwis internetowy dostępny w domenie​​ type2sell.com, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę;

Użytkownik​​ – osoba​​ fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Konsument​​ - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca​​ – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie​​ - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu ​​ (dalej jako​​ Umowa) wybranego Kursu, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o​​ świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin​​ – niniejszy dokument.​​ 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Usługodawca w ramach​​ Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, złożenia Zamówienia, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.

 • Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 • Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • dostęp do poczty elektronicznej,

  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej​​ z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

 • Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub​​ uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 • Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących ​​ Usług:

   • przeglądanie informacji​​ zamieszczonych w Serwisie,​​ 

   • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia na Kurs.

 • Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w szczególności informacje o działalności Usługodawcy, przygotowywanych przez niego Kursach oraz inne treści prezentowane w Serwisie.

 • Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

V. USŁUGI MARKETINGOWE​​ 

  • Usługodawca może prezentować na Stronach Serwisu poglądowe informacje o cenach oraz zakresie świadczonych przez niego fizycznie usług, o których mowa w ppkt. V powyżej, w tym w szczególności usług o charakterze marketingowym, reklamowym lub innym, zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie (dalej jako ,,Usługi Marketingowe”).​​ 

  • Informacja o Usługach Marketingowych prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności informacje o ich charakterze, cenach, zasadach realizacji mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny. Użytkownik nie może dokonać zamówienia na Usługi Marketingowe za pośrednictwem Serwisu.​​ 

  • Użytkownik zainteresowany złożeniem zamówienia na Usługi Marketingowe, o których mowa w niniejszym​​ punkcie, jak również uzyskaniem wyceny takiej usługi, kontaktuje się z Usługodawcą telefonicznie lub e-mailowo, na podane w Serwisie dane kontaktowe Usługodawcy, kierując zapytanie ofertowe (dalej jako ,,Zapytanie ofertowe”) do Usługodawcy.​​ 

  • Kierując do Usługodawcy Zapytanie ofertowe Użytkownik wskazuje Usługodawcy w szczególności rodzaj i zakres Usługi Marketingowej, którą jest zainteresowany.​​ 

  • Dalsze ustalenia dotyczące Usług Marketingowych, w tym wszelkie ustalenia dotyczące oferty Usługodawcy, zawarcia​​ umowy na świadczenie Usługi Marketingowej oraz jej zasady, odbywa się między stronami poza Serwisem i nie jest jego częścią.​​ 

  • Realizacja usług marketingowych odbywa się po przesłaniu przez Użytkownika skanu podpisanej umowy dotyczącej realizacji zlecenia złożonego przez Użytkownika.

  • W przypadku realizacji ekspresowych, Usługodawca zachowuje prawo do doliczenia +50% do wartości zlecenia.​​ 

  • Wycena przesłana do Użytkownika obejmuje możliwość wprowadzenia trzech poprawek, wskazanych Usługodawcy w ciągu 5 dni roboczych od przesłania przez niego informacji o wykonanym zleceniu. Poprawki nie obejmują wprowadzenia zmian, które nie były przedmiotem ustaleń między stronami.​​ 

  • W przypadku niezgłoszenia poprawek w ciągu wyżej wymienionego okresu, Usługodawca uznaje, że jego realizacja została zaakceptowana przez Użytkownika.​​ 

  • Każda dodatkowa usługa lub poprawka jest dodatkowo płatna, zgodnie ze stawką godzinową: 80 zł brutto za godzinę.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w​​ sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 • Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmiany danych podanych w celu realizacji Usługi.

 • Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 • Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz Użytkowników.

 • Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających wpływ na realizację Usługi.

VII. POUFNOŚĆ

 • Usługodawca i Użytkownik zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o drugiej stronie Umowy w związku z wykonywaniem Umowy​​ oraz realizacji Usług Serwisu, także po zakończeniu ich realizacji.​​ 

 • Z obowiązku, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej zwalnia Usługodawcę lub Usługobiorcę jedynie pisemna zgoda drugiej strony Umowy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez samą stronę lub podmioty przez niego upoważnione.

VIII. ​​ REKLAMACJE

 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.​​ 

 • Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:​​ MICHAŁ ŻOŁĄDKOWSKI JRPW,​​ ul. Kręta 2,​​ 05-270 Marki​​ lub poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej:​​ mz@type2sell.com

 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty​​ ich otrzymania przez Usługodawcę.

 • Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.​​ 

   • Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl​​ w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 • Usługodawca ponosi względem Użytkowników będących Przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub realizacji Usług, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Użytkownika bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.

 • Usługodawca oraz Przedsiębiorca zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości 200 zł.

 • Usługodawca jest uprawniony w stosunku do Przedsiębiorców do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu stron internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i​​ przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XI. ​​ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 • Rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub​​ jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym​​ Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich​​ zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.​​